svasds

คาสิโนออนไลน์แคนาดา,คาสิโนมือถือ,วิธีเล่นโป๊กเกอร์

svasds

ประกาศยกเลิกศูนย์บูรณาแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล

23 มิ.ย. 2565 เวลา 15:00 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล หลังการแพร่ระบาดใน กทม.-นครปฐม-นนทบุรี-ปทุมธานี-สมุทรปราการ-สมุทรสาคร คลี่คลายลง

วันที่ 23 มิ.ย.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๔/๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล


ตามที่ได้มีคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๖/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มี ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นหน่วยเฉพาะกิจ ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) ทําหน้าที่บูรณาการ ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตาม การปฏิบัติงานของหน่วยงานรับผิดชอบต่าง ๆ 

ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และคลี่คลายโดยเร็วตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือ ศบค. กําหนด นั้น

 

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร) ได้คลี่คลายลงแล้ว โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าควบคุมและบริหาร จัดการสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ 

รวมถึงจํานวนเตียงรองรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตอยู่ในระดับเพียงพอ ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีน ซึ่งรวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามที่กําหนด 


การดําเนินภารกิจ ตามที่ได้รับมอบหมายของศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงสําเร็จลุล่วงด้วยดี และได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วยแล้ว จึงสมควรยุติการดําเนินงานและส่งมอบภารกิจให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เพื่อให้โครงสร้างการดําเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของ ศบค. สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน


อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ (๓) ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้ง หน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 


นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จึงให้ยกเลิกคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๖/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


นายกรัฐมนตรี


ผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19